...

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

T. C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (NEÜ TÖMER)

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEÜ TÖMER)’nde açılan kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, kurlar, kurslara kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, uygulanacak sınavlar gibi esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Merkez (NEÜ TÖMER): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Şartları, Ücretler

Kabul ve kayıt şartları

MADDE 4 - (1) NEÜ TÖMER’in açtığı kurslara gerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri ve personeli, gerekse Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi dışından kişiler katılabilir.

(2) Kursiyerler, mektupla veya şahsen başvurarak istedikleri tarihteki bir kursa kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Yurt dışından kurs ücretini yatırarak başvuran kursiyerlere “Kabul Belgesi (Akseptans)” yollanır.

MADDE 5 - (1) Öğrencilerin kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı kopyası kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yönetim Kurulu tarafından başka bir belge istenmediği takdirde, kayıt için kursiyerlerden 5 adet vesikalık fotoğraf, Üniversite tarafından onaylı nüfus cüzdanı (yabancı uyruklulardan pasaport) kopyası, ücretin yatırıldığına dair belge istenir.

(4) Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri geri verilmez. Ancak parasını yatıran kursiyerler, daha sonra açılacak muadil kurslardan birine kayıt yaptırabilirler.

(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) NEÜ TÖMER’in düzenlediği kurslara kayıt olan kişilere, resimli ve onaylı geçici öğrenci kimlik belgesi verilir.

Kurs ücretleri

MADDE 6 - (1) Kursiyerlerden alınacak kurs ücretleri, her kurs için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim Esasları

Açılacak kurslar ve içerikleri

MADDE 7 - (1) NEÜ TÖMER’de hangi kursların açılacağı gelen istekler dikkate alınarak her dönem başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Normal olarak başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar açılmaz; ancak Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar da açılabilir.

MADDE 8 - (1) Açılan kurslarda öğrencilere dil seviyelerine göre yerleştirildikleri kurlara uygun öğretim uygulanır.

(2) Kurslarda verilecek derslerin içerikleri, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütlerinde belirlenen becerileri kazandırmaya yönelik olacak şekilde hazırlanır.

MADDE 9 - (1) Merkezde Türkiye Türkçesi dışındaki dil ve lehçeleri öğretmeye, diksiyon, etkili konuşma, yazılı ve sözlü anlatım gibi dil becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar da açılabilir.

(2) Türkiye Türkçesini öğretme dışında açılacak kursların eğitim süreleri, ders içerikleri, ders saatleri ve sınavları Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

Kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi      

MADDE 10 - (1) Kurslarda kullanılacak ders materyallerinin hazırlanması ve seçimi ile ilgili esaslar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dil seviyeleri, eğitim süreleri ve ders saatleri

MADDE 11 - (1) NEÜ TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan ve aşağıda belirtilen dil seviyeleri (kur)’ne göre yapılır.

Dil Seviyeleri (kur)

 Kurlar

 

Açıklama

1. Temel Seviye

A1

Giriş/Keşif

Hiç bilmeyenler için

A2

Ara veya Temel Gereksinim

2. Orta Seviye

B1

Eşik

Orta seviyede bilenler için

B2

İleri ya da Bağımsız

3. İleri Seviye

C1 

Özerk

İleri (iyi) seviyede bilenler için

C2

Ustalık

(2) NEÜ TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrenimi, "1. Temel Seviye"den başlayanlar için en az 760, en çok 950 saat olarak programlanır.

(3) Yukarıda belirtilen altı dil seviyesi (kur)'nin her birinde verilecek derslerin saatleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Devam durumu

MADDE 12 - (1) Merkezde kurslara devam zorunludur. Öğrenciler, derslerin en az % 80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Devamsızlıkları toplam ders saatinin % 20’sini aşan öğrenciler, dönem sonu sınavına katılamaz ve başarısız sayılırlar. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar ve değerlendirilmesi

MADDE 13 - (1) NEÜ TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: Seviye belirleme sınavı, kısa süreli sınav, ara sınav, seviye (kur) sonu sınavı ve sertifika sınavı.

(2) Seviye belirleme sınavı

a) NEÜ TÖMER'de öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin 11. maddenin 1. fıkrasında belirtilen dil seviye (kur)'lerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır.

b) Bu sınava NEÜ TÖMER'de öğrenim görmeyen, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir.

c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda ayrı ayrı uygulanır:

-Dinleme,

-Okuma,

-Konuşma,

-Yazma,

-Destekleyici beceri olarak Dil bilgisi.

ç) Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri puan alanlar B1 seviyesinden, 50’nin altında puan alanlar ise A1 seviyesinden öğrenime başlar. Bu değerlendirme yapılırken 4 alandaki becerinin (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) ve destekleyici beceri olarak Dil Bilgisi becerisinin ortalaması alınır. Her bir beceri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

d) Eğer aday NEÜ TÖMER'de kurs görmeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isterse 4 alandaki beceriden (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir.

e) Seviye belirleme sınavına giren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden sınav için herhangi bir ücret alınmaz.

f) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi mensubu olmayan adaylardan ise Yönetim Kurulunca belirlenen bir ücret alınır. Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret yatıranlardan ayrıca seviye belirleme sınav ücreti alınmaz.

g) Seviye belirleme sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır.

ğ) Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletilir ve NEÜ TÖMER’in Genel Ağ sayfasında duyurulur.

(3) Kısa süreli sınav: (a) Seviye (kur) içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavdır.

(4) Ara sınav: 

a) NEÜ TÖMER'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan seviye (kur) içi sınavdır.

b) Her kurda, tarihleri önceden haber verilerek en az iki ara sınav yapılır.

c) Ara sınavların kur başarı notuna katkısı % 40'tır.

ç) Yönetim Kurulunun kararıyla ara sınavlardan birinin yerine ödevler ve kısa sınavlar yapılabilir.

d) Yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı ara sınavlara katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

1) Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilmez.

2) Aynı ara sınav için birden fazla mazeret sınavı yapılmaz.

3) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin, seviye (kur) bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş gün içinde kendisi veya bir yakını aracılığıyla Merkeze dilekçe ile başvurmaları gerekir.

4) Mazeret sınavlarının tarihleri, Yönetim Kurulunca belirlenir ve en fazla iki gün içinde yapılacak şekilde programlanır.

(5) Dönem sonu sınavı: a) Her seviyenin (kur) sonunda uygulanan sınavdır.

b) NEÜ TÖMER’de "3. İleri Seviye"nin sonuna kadar öğrenime devam ederek dönem sonu sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere bu seviye (kur) için dönem sonu sınavı uygulanmaz; bu öğrenciler sertifika sınavına alınırlar.

c) Dönem sonu sınavının seviye (kur) başarı puanına katkısı % 60'tır.

ç) Bir üst kura geçebilmek için seviye (kur) başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

d) Seviye (kur) başarı puanı 100 tam puan üzerinden 60'ın altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci hakkında da başarılı olamayan öğrenciler aynı seviye (kur) kursunu tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

(6) Sertifika sınavı: a) NEÜ TÖMER’de "3. İleri Seviye"nin sonuna kadar öğrenime devam ederek dönem sonu sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere uygulanan sınavdır.

b) Bu sınav, seviye belirleme sınavı ile nitelik bakımından aynıdır ve aynı alanlarda (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) ve destekleyici beceri olarak Dil Bilgisi becerisi şeklinde ayrı ayrı uygulanır.

c) Seviye belirleme sınavının yerini tutabildiğinden, bu sınava NEÜ TÖMER'de öğrenim görmeyen, fakat dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir.

ç) Öğrencinin sertifika sınavından başarılı sayılabilmesi için 4 beceri alanından (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) ve destekleyici beceri olarak Dil Bilgisi becerisinin not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

d) Sertifika sınavı puanı 100 tam puan üzerinden 60'ın altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. İkinci hakkında da başarılı olamayan öğrenciler "3. İleri Seviye" kursunu tekrar ederler.

e) Eğer aday NEÜ TÖMER öğrencisi değilse ve NEÜ TÖMER'de kurs görmeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isterse 4 alandaki beceriden ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir.

f) Sertifika sınavına girmek isteyen adaylardan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi mensubu olsun ya da olmasın NEÜ TÖMER Yönetim Kurulunun belirlediği miktarda sınav ücreti alınır.

g) NEÜ TÖMER’e kayıt yaptıran ve kurs ücreti ödeyen öğrenci ve personelden sertifika sınav ücreti alınmaz.

ğ) Sertifika sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır.

h) Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletilir ve NEÜ TÖMER’in Genel Ağ sayfasında duyurulur.

Kurs başarı puanının hesaplanması ve kurs başarı notu

MADDE 14 - (1) Kurs başarı puanı, 1. ve 2. seviyelere ait seviye (kur) başarı puanları ile 3. seviye ara sınav ortalamasının toplamının üçe bölünmesi ile elde edilen puanın %40'ının sertifika sınavı puanının %60'ına eklenmesi ile belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için bu şekilde belirlenen puanın 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

Başarı puanını hesaplama formülü:

{[(1. Seviye (kur) başarı puanı) + (2. Seviye (kur) başarı puanı) + (3. Seviye (kur) ara sınav ortalaması) / 3] x 0.40}+ {Sertifika sınavı puanı X 0.60}= Kurs başarı puanı

(2) Yukarıdaki şekilde hesaplanan puanın karşılığında aşağıdaki harfli notlardan biri başarı notu olarak takdir olunur.

Başarı notu

Başarı puanı

4'lük sistemde (Katsayı)

Başarı derecesi

AA

90-100

4.00

Üstün Başarı

BA

85-89

3.50

Pekiyi

BB

80-84

3.00

İyi

CB

75-79

2.50

Orta-İyi

CC

70-74

2.00

Orta

DC

65-69

1.50

Geçer-Orta

DD

60-64

1.00

Geçer

FD

50-59

0.50

Zayıf

FF

00-49

0.00

Çok Zayıf

Sertifika ve katılım belgesi

MADDE 15 - (1) Merkezin bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenen programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere 11. maddenin 1. fıkrasında belirtilen seviyelerde tamamladıkları kurs seviyesini gösteren bir sertifika verilir.

(2) Sertifika üzerinde, başarı ile tamamlanan programın dili, seviyesi, amacı ve süresi belirtilir.

(3) Bu Yönerge hükümlerine göre başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere, sadece kursa katıldığını belirten bir belge verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 16 - (1) Öğrenciler, kurslara devam ettikleri sürece Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi sayılırlar ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uymaları gerekir. Disiplin suçu işleyen öğrenciler hakkında 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

(2) NEÜ TÖMER disiplin kurulu, NEÜ TÖMER Yönetim Kuruludur.

Ders ücretleri

MADDE 17 - (1) Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenecek esaslar dâhilinde ders ücreti ödenir.

Yönergede bulunmayan hükümler

MADDE 18 - (1) Bu Yönergede bulunmayan konular için Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca alınacak kararlar uygulanır.

Yürürlük ve yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Müdür tarafından yürütülür.